Przejdź do głównej zawartości

Operat szacunkowy – przegląd zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości

Zmiany w przepisach mogą mieć znaczący wpływ na sposób, w jaki rzeczoznawcy majątkowi wykonują swoją pracę. Właśnie taką zmianę przynosi nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości. Co prawda, nie wprowadza ono znaczących zmian w pracy rzeczoznawców majątkowych, ale reguluje wiele aspektów, które do tej pory były niedoprecyzowane. Rozporządzenie jest bardzo szczegółowe i odnosi się do wielu rozwiązań, które wcześniej były uważane za standardy zawodowe. Sprawdź, jak należy sporządzać operat szacunkowy.

Zmiany w formie operatu szacunkowego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości precyzuje zasady dotyczące formy operatu szacunkowego. Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Stosownie do § 81 ust. 1 nowego rozporządzenia operat szacunkowy musi zawierać podpis rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził, oraz naniesione w formie nadruku lub pieczątki imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Operat szacunkowy sporządzony w postaci papierowej rzeczoznawca majątkowy podpisuje własnoręcznym podpisem. Natomiast operat szacunkowy sporządzony w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Poprawki w operacie szacunkowym

Nowe rozporządzenie reguluje także zasady dotyczące poprawek w operacie szacunkowym. W przeszłości, kwestia nanoszenia poprawek do sporządzonego operatu szacunkowego nie była uregulowana. W praktyce poprawki były nanoszone w formie sprostowań, wyjaśnień lub opinii uzupełniających w postępowaniach sądowych. W postępowaniach administracyjnych konieczne było sporządzanie nowego operatu szacunkowego.

Nowe rozporządzenie dopuszcza nanoszenie poprawek do operatu, ale w ograniczonym zakresie. Rzeczoznawca majątkowy może sprostować jedynie oczywiste omyłki pisarskie, jeżeli nie mają one wpływu na wynik wyceny, przez dołączenie do operatu szacunkowego wykazu tych omyłek ze wskazaniem daty jego sporządzenia.

Operat szacunkowy - nowe rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości

Wyceny rozpoczęte przed wejściem w życie nowego rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości wprowadza zasady dotyczące wycen rozpoczętych przed dniem 9 września 2023 r.
Do wycen nieruchomości rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia należy stosować już zmienione przepisy. To oznacza, że w przypadku, gdy prace nad wyceną zostały rozpoczęte jakiś czas temu, ale nie zostały sfinalizowane w postaci operatu szacunkowego przed 9 września 2023 r., rzeczoznawca musi sporządzić wycenę w zgodzie z nowym rozporządzeniem.
Natomiast do operatów szacunkowych sporządzonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, które w dniu jego wejścia w życie są nadal wykorzystywane do celu, dla którego zostały sporządzone, należy stosować przepisy dotychczasowe, czyli wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Obowiązek oględzin nieruchomości

Jednym z najważniejszych przepisów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości jest obowiązek przeprowadzania oględzin nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Nowe rozporządzenie uregulowało to zagadnienie, zaznaczając, że oględzin nieruchomości dokonuje się w możliwym do wykonania zakresie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od oględzin. Ograniczony zakres oględzin lub odstąpienie od ich dokonania wymaga przy tym uzasadnienia w operacie szacunkowym.

Nowe rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości wprowadza szereg istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie i ujednolicenie pracy rzeczoznawców majątkowych. Choć niektóre z tych zmian mogą wymagać dostosowania pracy do nowych wymagań. Jak zawsze, kluczem jest zrozumienie i przestrzeganie nowych przepisów.

Może Cię zainteresować:

Oględziny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego – co się zmieniło?

Co to jest elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego i jak go przygotować?

Operat szacunkowy w 15 krokach

Analiza rynku nieruchomości w 7 krokach

Udostępnij post: