1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://hermannproperty.pl.
  2. Administratorem strony jest Barbara Hermann, przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HERMANN PROPERTY Barbara Hermann z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Rejewskiego 32a, 61-419 Poznań, NIP: 6222214503, e-mail: sklep@hermannproperty.pl.
 2. DANE OSOBOWE
  1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest Barbara Hermann, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działająca pod firmą HERMANN PROPERTY Barbara Hermann, posiadająca numery NIP: 6222214503 i REGON: 300762373 (dalej HERMANN PROPERTY). Dane kontaktowe:
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych mogą być:
   • wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • konieczność podjęcia działań w związku z zamiarem zawarcia umowy lub realizacja przez HERMANN PROPERTY obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zawartej między stronami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • konieczność wypełnienia przez HERMANN PROPERTY obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • prawnie uzasadniony interes HERMANN PROPERTY realizowany przez HERMANN PROPERTY lub osobę trzecią, tj. w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Zamówienia
   1. Składając zamówienie Klient musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
   2. Dane przekazane HERMANN PROPERTY w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   3. Jeżeli Klient posiada konto użytkownika, to złożone zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.
   4. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez HERMANN PROPERTY w celach statystycznych.
   5. HERMANN PROPERTY ma obowiązek przechowywać dokumentację księgową z danymi osobowymi Klienta przez okres wymagany przepisami prawa.
  2. Reklamacje i odstąpienia od umowy
   1. Jeżeli Klient składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje HERMANN PROPERTY dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
   2. Dane przekazane HERMANN PROPERTY w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   3. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
  3. Obsługa korespondencji
   1. Dane osobowe są zbierane z chwilą ich zamieszczenia w formularzu kontaktowym udostępnionym na stronie internetowej https://hermannproperty.pl lub z chwilą ich przekazania drogą mailową na adresy mailowe HERMANN PROPERTY.
   2. Kontaktując się z HERMANN PROPERTY za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Klient przekazuje HERMANN PROPERTY swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć dobrowolnie również inne dane osobowe.
   3. Dane Klienta są przetwarzane w celu kontaktu z Klientem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Klienta wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   4. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, HERMANN PROPERTY nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Klient ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadził (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Klienta.
  4. Obowiązki podatkowe i księgowe
   1. Jeżeli HERMANN PROPERTY wystawia Klientowi fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych ciążących na HERMANN PROPERTY (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).
  5. Newsletter
   1. Jeżeli Klient chce zapisać się do newslettera, musi przekazać HERMANN PROPERTY swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.
   2. Dane przekazane HERMANN PROPERTY podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Klientowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
   3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Klient zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
   4. W każdej chwili Klient może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.
  6. Archiwum
   1. W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które przedstawiono w punktach 3.1. – 3.5., wskazano terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z Klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, aktualizacji zakupionych dokumentów. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. POWIERZENIE DANYCH
  1. Dane osobowe Klienta będą przekazywane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z HERMANN PROPERTY.
  2. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych Klienta, to: hostingodawca, dostawca systemu mailingowego, dostawcy usług płatniczych, dostawca systemu do fakturowania, agencje marketingowe, biuro księgowe, kancelaria prawna, podwykonawcy.
  3. HERMANN PROPERTY gwarantuje poufność wszelkich przekazanych firmie danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  1. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  2. HERMANN PROPERTY korzysta z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi mogą wykorzystywać do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane poza Unią Europejską.
  3. Informacje Anonimowe same w sobie nie mają charakteru danych osobowych, nie pozwalają na identyfikację Klienta oraz nie są zestawiane z typowymi danymi osobowymi gromadzonymi na temat Klienta.
 6. UPRAWNIENIA KLIENTA
  1. Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO:
   • prawo dostępu do danych osobowych Klienta;
   • prawo żądania przez Klienta sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
   • prawo żądania przez Klienta usunięcia danych osobowych, np. w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
   • prawo żądania przez Klienta ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
   • prawo wyrażenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Klienta – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu HERMANN PROPERTY;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta, tj. prawo otrzymania od HERMANN PROPERTY danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które Klient może przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby HERMANN PROPERTY przesłał te dane do innego administratora pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
   • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Klient taką zgodę wyraził.
 7. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ
  1. Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga rejestracji i/lub logowania. Przeglądanie zawartości witryny, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktów, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
  2. Podczas korzystania ze strony internetowej HERMANN PROPERTY mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu itp. Dane związane z wejściami na stronę są zapisywane w systemie informatycznym wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania przez Klienta ze strony internetowej.
 8. PROFILOWANIE
  1. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem profilowania.
 9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby może być aktualizowana. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.