Przejdź do głównej zawartości

Kiedy warto zawrzeć umowę rezerwacyjną?

Umowa rezerwacyjna nie stanowi niezbędnego etapu nabywania nieruchomości od dewelopera. Mimo to, jest często podpisywana przez nabywców lokali. Jak się bowiem okazuje, bywają sytuacje, w których jak najbardziej warto zawrzeć tego typu umowę.

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna jest zawierana pomiędzy deweloperem a potencjalnym kupującym. Jest to forma pewnej gwarancji mówiącej o tym, że firma nie sprzeda konkretnego mieszkania nikomu innemu, a tym samym wyłączy lokal z oferty. Zobowiązuje strony do zawarcia umowy deweloperskiej po określonym, wskazanym w treści dokumentu czasie. W większości przypadków deweloper pobiera od zainteresowanego zakupem stosowną opłatę – dopiero po jej dokonaniu lokal zostaje zarezerwowany. Tego typu umowę bardzo często podpisuje się we wczesnym etapie budowy, czy też renowacji konkretnej nieruchomości. Klient ma dzięki niej czas na podjęcie ostatecznej decyzji oraz załatwienie wszelkich formalności.

Kiedy zawrzeć umowę rezerwacyjną?

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż umowa rezerwacyjna jest korzystna dla kupującego. Na mocy jej zapisów nieruchomość jest wyłączona ze sprzedaży, natomiast w każdej chwili można wycofać się z tej decyzji. Warto mieć jednak na uwadze, że jej zawarcie wiąże się ze swego rodzaju zobowiązaniami. Najczęściej, jeżeli potencjalny nabywca wycofa się z umowy wpłacona opłata przepada w momencie rezygnacji. Umowę rezerwacyjną należy więc zawierać w momencie, gdy konsument pragnie mieć gwarancję pierwszeństwa przy zakupie danego lokalu, ale wciąż ma do rozstrzygnięcia pewne kwestie. Te zazwyczaj dotyczą możliwości otrzymania kredytu, czy też ustalenia jego dokładnej wysokości.

Ustawa deweloperska

Umowa rezerwacyjna dotychczas nie była uregulowana w przepisach prawa. Stanowi ona formę umowy cywilnoprawnej i zawierana jest na ogólnych zasadach. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego orz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, zwana „nową ustawę deweloperską”, której głównym celem jest ochrona potencjalnego nabywcy. Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2022 roku. Według nowych przepisów, deweloper nie może ustalać wysokości opłaty rezerwacyjnej wedle własnego uznania – kwota ta będzie stała i wynosić będzie 1% od ceny nieruchomości. Opłatę będzie należało przelać na rachunek bankowy dewelopera – taka praktyka pozwoli na możliwie jak najszybsze zwrócenie środków, gdy zaistnieje taka konieczność. Nowa ustawa określa ponadto, w jakich sytuacjach opłata będzie zwracana do nabywcy. Stanie się tak w momencie nieotrzymania kredytu, niewykonania przez dewelopera zobowiązania wynikającego z umowy, a także w sytuacji, w której deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym bez poinformowania rezerwującego. Ponadto umowę rezerwacyjną należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Musi więc zawierać miejsce i datę zawarcia umowy, cenę lokalu i wysokość opłaty rezerwacyjnej oraz określenie lokalu lub domu, którego dotyczy wraz z podaniem powierzchni użytkowej.

Umowa rezerwacyjna jest swego rodzaju nieobligatoryjnym ukłonem w stronę kupujących. Zawierając ją, po dniu 1 lipca 2022 roku, należy jednak pamiętać o postanowieniach zawartych w nowej ustawie deweloperskiej.

Udostępnij post: