Przejdź do głównej zawartości

Na czym polega prawo użytkowania?

Prawo użytkowania jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych. Uregulowane zostało w art. 252 – 284 kodeksu cywilnego. Polega ono na prawie do używania rzeczy i pobierania jej pożytków.

Na czym polega prawo użytkowania nieruchomości?

Artykułem Na czym polegają ograniczone prawa rzeczowe? rozpoczęliśmy cykl wpisów przybliżających treść ograniczonych praw rzeczowych. W tej publikacji skupimy się na prawie użytkowania. Prawo użytkowania pozwala na używanie nieruchomości i pobierania jej pożytków. Prawo użytkowania ustanawiane jest na całej nieruchomości, jednak zakres jego wykonywania może zostać ograniczony do oznaczonej części nieruchomości lub poprzez wyłączenie oznaczonych pożytków.

Co może być przedmiotem użytkowania?

Prawem użytkowania można obciążyć zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchome, przy czym użytkowanie obejmuje też części składowe rzeczy i jej przynależności. Przedmiotem użytkowania mogą być także prawa.

Jakie są uprawnienia i obowiązki użytkownika?

Uprawnieniem użytkownika jest oczywiście możliwość pobierania pożytków. Jednak nie można zapomnieć, że na użytkowniku ciążą także określone obowiązki. Jest on zobowiązany do ponoszenia ciężarów, które zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki powinny być pokrywane z pożytków rzeczy. W szczególności użytkownik jest zobowiązany do dokonywania napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. Jeżeli konieczne będzie dokonanie innych napraw i nakładów użytkownik powinien poinformować o tym właściciela nieruchomości i pozwolić mu na przeprowadzenie niezbędnych robót.

Na jaki okres można ustanowić prawo użytkowania?

Użytkowanie może być zarówno terminowe, jak i bezterminowe. Prawo wygasa po upływie okresu, na jaki zostało ustanowione. Użytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa najpóźniej z jej śmiercią. Prawo użytkowania wygasa także wskutek niewykonywania przez 10 lat.

 Czy prawo użytkowania można zbyć?

Prawo użytkowania jest niezbywalne i niedziedziczne. Nie może więc stanowić przedmiotu obrotu prawnego.

W jaki sposób powstaje prawo użytkowania?

Zasady ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych oraz ich ujawniania w księdze wieczystej omówiliśmy w artykule Na czym polegają ograniczone prawa rzeczowe?

Udostępnij post: