Przejdź do głównej zawartości

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

O cenach nieruchomości wypowiadać się mogą wszyscy, jednak nie każda osoba może wydać opinię o wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości to czynność zarezerwowana tylko dla rzeczoznawców majątkowych. Czy wiesz jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Sposób nadawania uprawnień został uregulowany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Aby uzyskać uprawnienia należy przejść postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Tytuł „rzeczoznawca majątkowy” jest objęty ochroną prawną, a rzeczoznawcy majątkowi wpisani są do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, który prowadzony jest przez Ministra Rozwoju i Technologii. Rejestr ma charakter publiczny i jest dostępny online.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym trzeba spełnić kilka warunków, które zostały określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Uprawnienia nadawane są osobie fizycznej, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie była karana za przestępstwa wymienione w art. 177 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 3. posiada wyższe wykształcenie,
 4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 5. odbyła co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości,
 6. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin uprawniający do szacowania nieruchomości.

Od powyższych zasad wprowadzono kilka wyjątków. Z obowiązku ukończenia studiów podyplomowych zwolnione są osoby, które ukończyły wyższe studia, których program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości. Poza tym ustawa wprowadza także możliwość zwolnienia z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w określonych przypadkach.

Jak przebiega praktyka zawodowa na rzeczoznawcę majątkowego?

Zasady odbywania praktyki zawodowej określa rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Kandydaci stają przed wyzwaniem sporządzenia samodzielnie 6 projektów operatów szacunkowych. Do wyboru mają 8 tematów wycen:

 1. nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 5. nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
 6. nieruchomości rolnej lub leśnej,
 7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
 8. nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.

Praktyka zawodowa trwa minimum 6 miesięcy. Przebieg praktyki jest dokumentowany w dzienniku praktyk. Prawidłowe przygotowanie projektów operatów jest bardzo ważne, ponieważ w kolejnym kroku zostaną one przedłożone w ramach postępowania kwalifikacyjnego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

Jak wygląda egzamin na rzeczoznawcę majątkowego?

Ostatnim etapem w drodze do zawodu rzeczoznawcy majątkowego jest egzamin państwowy na uprawnienia do szacowania nieruchomości przed komisją powołaną przez Ministra Rozwoju i Technologii.  Egzamin składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Część pisemna polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru oraz zadania praktycznego polegającego na sporządzeniu operatu szacunkowego. Część ustna polega na obronie operatu szacunkowego lub omówieniu procedur wyceny nieruchomości. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskuje się po złożeniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym.

Czy po zdanym egzaminie można od razu wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego?

Po zdaniu egzaminu trzeba złożyć wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości do Ministra Rozwoju i Technologii. Po uzyskaniu uprawnień trzeba dokonać wpisu na listę rzeczoznawców majątkowych prowadzoną przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Jak widać, droga do zostania rzeczoznawcą majątkowym jest dość długa i skomplikowana, ale nie niemożliwa. Wymaga ona jednak dużej motywacji, zaangażowania i samodyscypliny. Zdobycie uprawnień to dopiero początek kariery jako rzeczoznawca majątkowy. W trakcie wykonywania tego zawodu trzeba stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności, dostosowywać się do zmian przepisów i standardów zawodowych, a także dbać o swoją reputację i wiarygodność.

Udostępnij post: